MOUNTAIN SHOP ZERMATT

BAHNHOFSTRASSE 28

3920  Zermatt

Phone (+41) 027 967 30 73

Mail: [email protected]

Mountain Shop Zermatt

BAHNHOFSTRASSE 28

3920 Zermatt

Phone: (+41) 027 967 30 73

Email: [email protected]

Monday 09:00-12:00
14:00-19:00
Tuesday 09:00-12:00
14:00-19:00
Wednesday 09:00-12:00
14:00-19:00
Thursday 09:00-12:00
14:00-19:00
Friday 09:00-12:00
14:00-19:00
Saturday 09:00-12:00
14:00-19:00
Sunday 09:00-12:00
14:00-19:00
Map